Zaloguj się do e-skok

Gwarantowanie depozytów

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Gwarantowanie depozytów
 
Depozyty gromadzone w SKOK Kwiatkowskiego są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) zwanej dalej „ustawą o BFG”. 


Następujące środki są objęte gwarancją BFG

1)  środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach,
w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;

2)  inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;

3)  należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;

4)  kwota wydatkowana na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych przez nią wydatków, a także kwoty objęte dyspozycją wkładem na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji, 


Gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają:
1)  środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;

2)  środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;

3)  pieniądz elektroniczny oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny. 


Wysokość gwarancji
 
Środki gwarantowane są objęte ochroną gwarancyjną w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek w tym podmiocie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych lub z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, o ile czynność ta lub rozliczenie zostały dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych
100 000 euro – w całości.

W przypadku, gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1.  odpłatnego zbycia:

a)  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, jej części lub udziału
w takiej nieruchomości,

b)  prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,

c)  samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy
o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,

d)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie

- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2.  wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku
po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3.  nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4.  wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5.  wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6.  wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych
w przepisach odrębnych,

7.  wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 1 ustawy – Kodeks pracy lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach

- są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.

Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości
w złotych 100 000 euro.

W przypadku, gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia,
o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.


Deponenci
Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w SKOK obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
W przypadku rachunków wspólnych deponentem jest każdy z posiadaczy rachunku w granicach określonych w umowie rachunku, a jeżeli umowa nie zawiera stosownych postanowień, to w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez SKOK rachunku dla spółki cywilnej deponentem jest ta spółka.


Gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają depozyty następujących podmiotów

1)      Skarbu Państwa,

2)      Narodowego Banku Polskiego,

3)      banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,

4)      kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

5)      Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

6)      instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,

7)      firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,

8)      osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,

9)      krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych
i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

10)    funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

11)    otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12)    jednostek samorządu terytorialnego,

13)    organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR).


 
Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają depozyty
w przypadku, gdy:
1)      w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, SKOK wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne;

2)      w związku z usługami świadczonymi przez SKOK, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z usług SKOK wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.

Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości albo w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dotyczącego finansowania terroryzmu lub tzw. "prania pieniędzy") albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy obliczaniu świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie są objęte ochroną gwarancyjną w części, co do której orzeczono przepadek.


Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
 
Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje  po tzw. spełnieniu warunku gwarancji.
Spełnieniem warunku gwarancji w odniesieniu do SKOK byłoby wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności SKOK
i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie zostałby on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo wystąpienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK, jeśli SKOK znajdowałby się w restrukturyzacji
i spełnione zostałyby przesłanki opisane w art. 74k ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
W przypadku spełnienia warunku gwarancji, podmiot uprawniony do reprezentacji, sporządza listę deponentów uprawnionych na dzień spełnienia warunku gwarancji do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty oraz sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Na potrzeby dokonywania wypłat środków gwarantowanych tożsamość deponenta jest weryfikowana w zakresie określonych w ustawie o BFG danych. Weryfikacji danych osoby fizycznej dokonuje się na podstawie danych zawartych w dokumencie tożsamości. Wypłaty w sposób określony powyżej dokonywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Roszczenia o wypłatę środków z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego.


 Pozostałe informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej

2019-10-01
Komunikat - Połączenie SKOK Kwiatkowskiego i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara
                                                                       ...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego